คลัง เผยประชาชนลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี 65 แล้ว 10.41 ล้านคน

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าการเปิดรับลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (โครงการฯ) ปี 2565

นายพรชัย-ฐีระเวช

วันที่ 12 ก.ย. 65 ณ เวลา 15.00 น. มีประชาชนลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้น 10,416,889 ราย โดยเป็นการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ 7,366,170 ราย และลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียน 3,050,719 ราย

ทั้งนี้ ประชาชนที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ 2 ช่องทาง คือ 1. ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th ได้ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึง 23.00 น. ของทุกวัน หรือ 2. ลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน ได้แก่ สาขาของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย สำนักงานคลังจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ สังกัดกรมบัญชีกลาง ที่ว่าการอำเภอทั้ง 878 อำเภอทั่วประเทศ ภายใต้กระทรวงมหาดไทย สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร ทั้ง 50 เขต และศาลาว่าการเมืองพัทยา เมืองพัทยา ตามวันและเวลาทำการของแต่ละหน่วยงาน ได้ตั้งแต่วันที่ 5 ก.ย.-19 ต.ค. 65

สำหรับการลงทะเบียนในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถลงทะเบียนได้ที่สาขาของธนาคารข้างต้นที่เปิดให้บริการในห้างสรรพสินค้า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ไม่สามารถลงทะเบียนได้ในวันธรรมดา

โฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการเปิดรับลงทะเบียนที่ผ่านมา พบว่า ประชาชนยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในเรื่องการลงทะเบียน โดยขอชี้แจงประเด็นที่สำคัญ ดังนี้

1. ประชาชนที่สนใจและมีคุณสมบัติตามที่โครงการฯ กำหนด สามารถลงทะเบียนได้ทุกคน ซึ่งหากเป็นประชาชนที่มีครอบครัวแล้ว สามารถลงทะเบียนได้ทั้งสามีและภรรยา ซึ่งหากทั้งสามีและภรรยาผ่านการตรวจสอบเกณฑ์คุณสมบัติ ก็ย่อมมีสิทธิ์ในการรับสวัสดิการของรัฐตามโครงการฯ “ไม่ใช่หนึ่งครอบครัวหนึ่งสิทธิ”

2. ผู้ลงทะเบียนสามารถเลือกช่องทางการลงทะเบียนได้ตามที่ผู้ลงทะเบียนสะดวก ได้แก่ ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ หรือลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียน โดยกรณีที่ผู้ลงทะเบียนเป็นคนโสดหรือไม่มีครอบครัว สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์โดยไม่ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติม

สำหรับกรณีผู้ลงทะเบียนมีครอบครัว สามารถไปที่หน่วยงานรับลงทะเบียนพร้อมทั้งครอบครัว โดยนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของผู้ลงทะเบียน คู่สมรสและบุตร แสดงตัวที่หน่วยงานรับลงทะเบียน สำหรับกรณีที่คู่สมรสและบุตรไม่ได้เดินทางมาแสดงตัวที่หน่วยงานรับลงทะเบียน ผู้ลงทะเบียนสามารถนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรสและบุตร พร้อมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องยื่นที่หน่วยงานรับลงทะเบียนได้เช่นเดียวกัน

3. ผู้ลงทะเบียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาลงทะเบียนแทนได้ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบอำนาจได้จากเว็บไซต์ของโครงการฯ หรือติดต่อขอรับได้ที่หน่วยงานรับลงทะเบียนทุกหน่วย การลงทะเบียนในครั้งนี้ได้จัดให้มีผู้ช่วยอำนวยความสะดวกในการรับลงทะเบียนตามจุดรับลงทะเบียน โดยเป็นผู้ที่อยู่อาศัย ผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ หรือพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อความคุ้นเคยกับผู้ลงทะเบียนและสามารถเดินทางได้อย่างสะดวก

นอกจากนี้ กระทรวงการคลังมีความร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในการขอความอนุเคราะห์ให้ความช่วยเหลือ และอำนวยความสะดวกแก่กลุ่มเปราะบางในพื้นที่ในการลงทะเบียน

สำหรับเอกสารที่ต้องยื่นที่หน่วยงานรับลงทะเบียนในกรณีดังกล่าว ประกอบด้วย 1) แบบฟอร์มการลงทะเบียนที่ลงนามโดยผู้ลงทะเบียน (ลงนามในส่วนที่ 7 และ 8) 2) หนังสือมอบอำนาจ 3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียน (ผู้มอบอำนาจ) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และ 5) สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ (ถ้ามี) หรือใบรับรองแพทย์ (ถ้ามี)

4. การสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน โดยประชาชนที่สนใจและมีคุณสมบัติตามที่โครงการฯ กำหนด สามารถลงทะเบียนได้ทุกคน โดยขอให้ผู้ลงทะเบียนตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนยืนยันการลงทะเบียน และสำหรับผู้ลงทะเบียนที่ยื่นเอกสาร ณ หน่วยงานรับลงทะเบียน ขอให้เก็บรักษาส่วนที่ 11 ของแบบฟอร์มลงทะเบียนเป็นหลักฐานในการยืนยันการลงทะเบียน อย่าให้สูญหาย เพื่อประโยชน์ต่อผู้ลงทะเบียนต่อไป

ทั้งนี้ ทุกคนที่ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th หรือตรวจสอบผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทุกหน่วยงานได้ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ถัดไป เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 ก.ย. 65

themoneybet356

 

“วิศวกรรมจีโนม”เทคโนโลยี การออกแบบชีวิตแห่งอนาคต

การสร้างจีเอ็มโอโดยอาศัยแค่การปรับแต่งพันธุกรรมตัดๆ ต่อๆ นิดๆ หน่อยๆ แบบนี้ ถือว่าออกแบบสิ่งมีชีวิตใหม่หรือยัง?

วิศวกรรมจีโนม

 

สำหรับบางคนอาจจะใช่ ถ้าคุณต้องการแค่คุณสมบัติเฉพาะไม่กี่อย่าง จะไปทำให้ยากทำไม CRISPR ตัดต่อไม่กี่ยีนพอแล้ว สำหรับจอร์จ เชิร์ช (George Church) นักชีววิทยาสังเคราะห์ชื่อดังจากเอ็มไอที ไอเดียน้อยแต่มาก จัดเท่าที่จำเป็นแบบนี้ดีที่สุด

ซึ่งก็ไม่ผิด ในมุมวิศวกรรม จะเลือกเส้นทางยากไปทำไม ถ้าทางลัดมีให้ไปก็ไปทางลัด ตราบใดที่สิ่งมีชีวิตที่สร้างมาใหม่นั้นตอบโจทย์ ก็คือจบ

แต่สำหรับนักวิทยาศาสตร์อีกกลุ่ม การสร้างและใช้งานจีเอ็มโอไม่ถือว่าจีรัง และถ้าเอาไปใช้แบบไม่ระวัง ก็อาจจะเจอเซอร์ไพรส์แบบ งงๆ ได้ทุกเมื่อ

“อะไรที่ผมสร้างไม่ได้ ผมยังไม่เข้าใจ” ประโยคเด็ด บนกระดานของนักฟิสิกส์ในตำนาน ริชาร์ด ไฟน์แมน ยังคงเป็นเหมือนเหล็กแหลมทิ่มแทงใจของนักชีววิทยาสังเคราะห์กลุ่มใหญ่ หนึ่งในนั้นก็คือ เจ เครก เวนเมอร์ (J Craig Venter) นักชีววิทยาและผู้ประกอบการชื่อดัง ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของโครงการจีโนมมนุษย์

“ชีววิทยาคือการศึกษาชีวิต” ถ้าอยากเข้าใจชีวิตจริงๆ ต้องสร้างชีวิตจริงๆ ขึ้นมาให้ได้ และการสร้างที่ว่าคือต้องออกแบบจีโนมได้เอง รู้ลึก รู้จริงว่าใส่ยีนอะไรเข้าไปบ้างในจีโนม และแต่ละยีนสำคัญอย่างไรในการดำรงอยู่

ไอเดียนี้ทำให้เกิดศาสตร์ที่เรียกว่า “วิศวกรรมจีโนม” และโครงการสร้างจีโนมสิ่งมีชีวิตสังเคราะห์ใหม่ขึ้นมามากมาย ที่พอสำเร็จก็เป็นข่าวฮือฮา ลงหน้าหนึ่ง ขึ้นปกนิตยสาร และหนังสือพิมพ์มาแล้วทั่วโลก

“สร้างชีวิต ขึ้นมาจากสารเคมีไร้ชีวิต ฤา มนุษย์กำลังเล่นบทพระเจ้า?”

แบคทีเรียจีโนมสังเคราะห์ตัวแรกเปิดตัวอย่างลือลั่นในสื่อสารพัดแขนง มันถูกตั้งชื่อว่า Mycoplasma JCVI Syn1.0 หรือ Synthia

แต่จริงๆ แล้ว ความสำเร็จของ Synthia นั้นก็ยังไม่จริง เพราะจีโนมของ Syn1.0 นั้น แม้จะสังเคราะห์ขึ้นมาใหม่ในหลอดทดลอง แต่รหัสจีโนมส่วนใหญ่ก็ยังก๊อปมาจากแบคทีเรียในธรรมชาติอยู่ดี

ตอนนี้ ปัญหาจึงไม่ได้อยู่ที่เทคนิคการสังเคราะห์จีโนม แต่อยู่ที่ความเข้าใจชีวิต ว่าชีวิตที่เรียบง่ายที่สุดจำเป็นต้องมียีนอะไรบ้างเพื่อการอยู่รอดและดำรงเผ่าพันธ์ุ ทว่า ในกรณีของแบคทีเรีย E. coli ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในห้องปฏิบัติการทั่วโลก เรายังไม่รู้หน้าที่ของยีนเกือบหนึ่งในสามในจีโนม แม้ลำดับจีโนมของมันถูกศึกษาจนปรุตั้งแต่ปี 1997

เครกจึงรวมทีมนักชีววิทยาสังเคราะห์กลุ่มใหญ่ทำมิชชั่นเพื่อสร้างสิ่งมีชีวิตที่มีจีโนมที่เล็กที่สุดและเรียบง่ายที่สุดขึ้นมา โดยการค่อยๆ ตัดยีนที่ไม่จำเป็น (หรือยังไม่รู้หน้าที่) ออกทีละยีน

และในเวลานี้ แบคทีเรียที่มีจีโนมขนาดเล็กที่สุดในประวัติศาสตร์ M. mycoides JCVI Syn3A หรือ SynA ก็ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จีโนมของมันมีขนาดเล็กกว่าของ E. coli ถึง 8 เท่า และมียีนเพียงแค่ 493 ยีนเท่านั้น ทว่า ใน 493 ยีน ก็ยังมียีนอีกถึง 92 ยีนที่ยังไม่รู้เลยว่าเอาไว้ทำอะไรกันแน่ในเซลล์ แต่ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพในปัจจุบัน คาดว่าอีกไม่นานก็น่าจะทะลุปรุโปร่ง และเมื่อไรที่รู้ครบ จบทั้งจีโนม เทคโนโลยีนี้ก็อาจจะพลิกโฉมวงการเทคโนโลยีชีวภาพไปอีกครั้ง

บอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่น่าจับตามอง แม้ตอนตั้งไข่อาจจะเดินไปได้ช้า แต่ถ้าเริ่มก้าวไปข้างหน้าจริงๆ ได้เมื่อไร คงจะเดาได้ยากว่าจะสร้างแรงกระเพื่อมแค่ไหนในสังคมโลก ทั้งในด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และสิ่งเเวดล้อม

อย่างน้อย ถ้ารู้ชัดว่าเรากำลังดีลกับอะไรอยู่ เราได้สร้างอะไรขึ้นมา ก็น่าที่ควบคุมได้ง่ายกว่าและจะเสี่ยงน้อยกว่าในระยะยาว ถ้าเทียบกับจีเอ็มโอ

เพราะคำถามที่แท้จริงก็คือ “จะสร้างจีเอ็มโอไปทำไม ถ้าคุณออกแบบสิ่งมีชีวิตใหม่ได้ตั้งแต่ต้น!”  themoneybet356

สวนสามพราน ปรับธุรกิจครั้งใหญ่สู่ความยั่งยืน

“สวนสามพราน” จุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวที่ชาวไทยและชาวต่างประเทศคุ้นเคยเป็นอย่างดีกับการเป็นทั้งแหล่งท่อง เที่ยว โรงแรม ร้านอาหาร รวมไปถึงพื้นที่แสดงศิลปวัฒนธรรม หลังจากการบุก เบิกธุรกิจของอดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนแรก “ชำนาญ ยุวบูรณ์”

สวนสามพรานรุ่นที่3

นับเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย นับตั้งแต่การเริ่มต้นธุรกิจมาถึงวันนี้อายุครบ 60 ปีเต็ม กำลังปรับทิศทางโมเดลธุรกิจครั้งใหญ่ภายใต้การบริหารงานของธุรกิจครอบครัวในรุ่นที่ 3 ไปสู่ธุรกิจเกษตรอินทรีย์ ธุรกิจสุขภาพและเวลเนสที่ถูกมองว่าเป็นธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้คน รวมไปถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ได้สร้างผลกระทบให้กับธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรมอย่างหนัก ซึ่ง “สวนสามพราน” เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการหลีกเลี่ยงไม่ได้กับผลกระทบที่เกิดขึ้น ได้ตัดสินใจปิดให้บริการโรงแรมหลังการระบาดเข้าสู่ปีที่ 2

นายอนัฆ นวราช ทายาทรุ่นที่ 3 สวนสามพราน กล่าวว่า ใน ช่วงที่ผ่านมาธุรกิจของสวน สามพรานได้พัฒนาแนวคิดเกษตรอินทรีย์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงธุรกิจในอนาคต ซึ่งหลังจากเป็นธุรกิจสตาร์ตอัพมา 5 ปี จนถึงขณะนี้ปรากฏว่าสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่นำไปเป็นวัตถุดิบผลิตสินค้าหลากหลายชนิดสำหรับธุรกิจ “บีทูบี” จากโรงงานของสวนสามพราน ภายใต้แบรนด์ “ปฐม” ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีและกลายเป็นธุรกิจทำรายได้ที่สำคัญหล่อเลี้ยงบริษัททดแทนธุรกิจโรงแรมที่ปิดตัวไป พร้อมกับแผนการขยายธุรกิจขับเคลื่อนต่อไปในอนาคต

ธุรกิจภายใต้แบรนด์ปฐมประกอบด้วยปฐมออร์แกนิก วิลเลจ หมู่บ้านแปรรูปสินค้าอินทรีย์, ปฐม ออร์แกนิก ฟาร์ม แหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์, ปฐม ออร์แกนิก สปา ร้านนวดสปาสไตล์ไทยๆ, ปฐม ช็อป ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสวนสามพราน, ผลิตภัณฑ์บอดี้แคร์ แบรนด์ปฐม และปฐม ออร์แกนิก คาเฟ่ ร้านกาแฟ เบเกอรี ขนมไทย

สำหรับธุรกิจโรงแรมได้ปิดดีลกับบริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) ให้เช่าพื้นที่จำนวน 12 ไร่เป็นเวลา 40 ปี เพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการด้านสุขภาพ ภายใต้ชื่อโครงการ RXV “รักษ วิลเลจ สามพราน” ตั้งเป้าให้เป็นจุดหมายปลายทางของศูนย์สุขภาพและไลฟ์สไตล์ใหม่ของคนไทย

น.ส.ดุษฎี ตันเจริญ กรรมการบริหาร บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) ผู้ดูแลและบริหารงานด้านธุรกิจสุขภาพ กล่าวว่า การร่วมมือเป็นพันธ มิตรกับสวนสามพรานเพราะเล็งเห็นศักยภาพที่ไดล ไม่ไกลจากกรุงเทพฯมากนัก โอบล้อมด้วยธรรมชาติเงาร่มไม้ใหญ่บนพื้นที่ทั้งหมด 100 ไร่ ริมแม่น้ำท่าจีน มีพื้นที่ฟาร์มเกษตรอินทรีย์อีกกว่า 30 ไร่ จึงเดินหน้าพัฒนาพื้นที่โดยใช้จุดแข็งจากองค์ความรู้ด้านบริหารจัดการธุรกิจเวลเนสและศาสตร์การแพทย์แบบองค์รวม ผ่านบริษัทร่วมทุนที่จัดตั้งร่วมกับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ นำความแข็งแกร่งในด้านศาสตร์ทางการแพทย์ที่สมัยใหม่มาดูแลสุขภาพแบบผสมผสาน

“จากความสำเร็จในการพัฒนาโครงการ “รักษ เวลเนส บางกะเจ้า” บริษัทจึงเดินหน้าขยายธุรกิจให้บริการด้านสุขภาพ ด้วยงบลงทุน 700 ล้านบาท โดยเฟสแรกจะเปิดให้บริการในเดือน พ.ย.ที่จะถึงนี้”

ทั้งนี้ การพัฒนาโครงการ RXV จึงนับเป็นอีกก้าวสำคัญของบริษัทในการรุกตลาดท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่กำลังมาแรง เฟสแรกจำนวน 83 ห้อง จาก 150 ห้อง พร้อมลงทุนในพื้นที่เพื่อกิจกรรมดูแลสุขภาพ ขึ้นใหม่อีกกว่า 4,000 ตาราง เมตร โดยใช้หลักการดูแลสุขภาพแบบผสมผสานที่รวบรวมเอาศาสตร์การดูแลสุขภาพมาไว้มากมาย

น.ส.ดุษฎี กล่าวว่า รูปแบบการให้บริการสุขภาพที่ RXV ถูกออกแบบมาให้ตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านสุขภาพและการพักผ่อนของทุกวัย เหมาะสำหรับทั้งผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นดูแลสุขภาพไปจนถึงผู้ที่มีไลฟ์สไตล์ดูแลสุขภาพแบบจริงจัง จะเป็นการมานอนพักผ่อนเป็นครอบครัวท่ามกลางธรรมชาติ หรือจะพาคนที่คุณรักมาเข้าโปรแกรมดูแลสุขภาพแบบเช้าเย็นกลับ แบบค้างคืน แม้กระทั้งการมาจัดงานสัมมนาควบคู่ไปกับโปรแกรมการดูแลสุขภาพในรูปแบบองค์กร ที่จะสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับการจัดงานสัมมนาหรืออีเวนต์ต่างๆขององค์กรผ่านกิจกรรมสุขภาพ เริ่มแรกจะจับกลุ่มลูกค้าชาวไทยก่อน

ขณะที่สวนสามพรานเห็นการร่วมมือดังกล่าวจะช่วยต่อยอดธุรกิจที่กำลังขยายไปด้านเกษตรอินทรีย์ป้อนวัตถุดิบ จัดกิจกรรมต่างๆ สนับสนุนซึ่งกัน เอาความเชี่ยวชาญของแต่ละด้านมาเสริมสร้างซินเนอร์จี้ให้มีความแข็งแกร่งร่วมกันต่อไป. themoneybet356

ขอแค่บอก! ‘สตัม’รับอยากร่วมทีมสต๊าฟฟ์ แมนฯยูฯ

เอริค-เทน-ฮาก

ยาป สตัม อดีตปราการหลังทีมชาติเนเธอร์แลนด์ ยืนยันว่าพร้อมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในทีมสต๊าฟฟ์ของ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด หากอดีตต้นสังกัดต้องการ

อดีตแนวรับชาวดัตช์ยังว่างงานอยู่ในตอนนี้ หลังเพิ่งถูก ซินซินเนติ ปลดจากตำแหน่งเฮดโค้ชเมื่อปีที่แล้ว ซึ่งเจ้าตัวยอมรับว่ายังผูกพันกับปีศาจแดง และพร้อมกลับไปร่วมงานถ้า เอริค เทน ฮาก ต้องการ แทงบอลขั้นต่ำ 10 บาท

“ผมยังไม่เคยคุยกับ ยูไนเต็ด ยังไม่มีใครโทรหาผม แต่วงการฟุตบอลก็เป็นแบบนี้ เมื่อมีผู้จัดการทีมคนใหม่เข้ามา เขาจะพาคนของเขามาด้วย มันสร้างความมั่นใจให้เขาและสามารถช่วยเขาได้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง” สตัม กล่าว

“แต่อย่างที่ผมเคยพูดไป ยูไนเต็ด คือสโมสรที่ผมรัก ผมเติบโตขึ้นทั้งในฐานะคนๆหนึ่งและฐานะนักฟุตบอลจากที่นั่น ทำให้ผมมาอยู่ตรงจุดนี้ ผมสร้างประวัติศาสตร์กับสโมสร”

“ดังนั้นถ้าพวกเขาต้องการผม หรือผมสามารถช่วยอะไรพวกเขาได้ ผมยินดีทำเสมอ”

themoneybet356

นําเล่นบาคาร่า สด

นําเล่นบาคาร่า สด แบ่งปันเทคนิคระดับเซียน ดูฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

กลุ่มพาเล่นบาคาร่าออนไลน์ทุกวันนี้กำลังเป็นกระแสมาแรง ไม่ว่าท่านจะเป็นมือใหม่ หรือมืออาชีพ ก็มีเทคนิคในการทำกำไรที่เพิ่มขึ้นกว่าเดิม แบ่งปันเทคนิคระดับเซียนที่ไม่มีค่าใช้จ่าย นําเล่นบาคาร่า สด สอนเล่นบาคาร่าสดที่รู้แนวทางในการเล่นดีกว่าเดิม ประหยัดเวลาในการหาประสบการณ์เอง ท่านไม่ต้องเรียนรู้เทคนิค ไม่ต้องอ่านกติกาให้มากมาย ไม่ต้องปวดหัวว่าจะทำกำไรกลับมาได้ไหม รวมถึงการดูเค้าไพ่อีกด้วย หากท่านมีคนนำเล่นบาคาร่า จะทำให้ประหยัดเวลาในการสร้างกำไรกลับมา เรียนรู้วิธีการทำกำไรที่มีคนทดสอบมาให้ท่านแล้ว เรียนรู้เทคนิคต่าง ๆ ที่เซียนพนันผ่านการเล่นมาอย่างโชกโชน มีประสบการณ์มากกว่าห้าปีสิบปี สามารถศึกษาจากเซียนได้โดยตรง ผ่านประสบการณ์จริง ไม่ต้องอ่านให้ยุ่งยาก ฉะนั้นแล้วใครที่เป็นผู้เล่นมือหากมือใหม่ กำลังมองหาช่องทางการทำกำไร กำลังมองหาวิธีการเล่นบาคาร่าที่ดีที่สุด เราแนะนำให้เข้ากลุ่มนำเล่นบาคาร่าสด โดยที่ไม่มีค่าธรรมเนียม มีแต่เซียนพนันระดับประเทศ นำสูตรมาแบ่งปันแบบละเอียด

นำเล่นบาคาร่า-สด

นําเล่นบาคาร่า สด ดูวิธีการเล่นแบบสด ๆ แบ่งปันเทคนิคบวกเงินทุกไม้ !!

การที่ท่านมีกลุ่มนำเล่นบาคาร่าสด นําเล่นบาคาร่า สด ท่านจะรู้วิธีการเล่นผ่านประสบการณ์จริง มีคนเล่นให้ดู ไม่ต้องคลำหาแนวทางในการเล่นเอง ไม่ต้องอ่านกติกาในการเล่นที่มากมาย มีการแบ่งปันจากเหล่าเซียนให้ดูกันแบบสด ๆ บอกแนวทางในการทำกำไรที่ดีที่สุด สอนเล่นบาคาร่าแบบละเอียด โดยที่ท่านไม่ต้องทำการเรียนรู้เอง ไม่ต้องกลัวเรื่องของการขาดทุน เพราะวิธีการเหล่านี้เป็นสูตรที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง เว็บบาคาร่าที่คนเล่นเยอะที่สุด  เป็นสูตรที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้เล่นจากทั่วประเทศ เพราะสูตรที่นำมาแบ่งปันไม่มีค่าใช้จ่าย นําเล่นบาคาร่า สด ไม่เสียเงิน เป็นสูตรที่ผ่านการเล่นมาจากเซียนมืออาชีพ แบ่งปันสูตรเล่นบาคาร่าต่าง ๆ มากมาย ต้องทำให้ทันตกตะลึงอย่างแน่นอน เป็นการใช้งานฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ท่านอย่าพลาดโอกาสในการทำกำไร  วิธีการบวกกำไรกลับมาได้ทุกไม้ไม่ใช่ว่าจะหาดูง่าย ๆ ฉะนั้นแล้วใครอยากจะรวยจากการเล่นบาคาร่า ใครอยากจะบวกกำไรแบบมหาศาล วิธีการทำกำไรอยู่ที่นี่หมดแล้ว สอนให้ดูกันแบบสด ๆ ไม่เกิดผิดพลาดแน่นอน

นําเล่นบาคาร่า-สด-ไม่เสียเงิน

นําเล่นบาคาร่า สด ไม่เสียเงิน ชอบเล่นบาคาร่าห้ามพลาด กลุ่มนำเล่นบาคาร่าที่ดีที่สุด

หากอยากได้คำแนะนำเกี่ยวกับการเล่นบาคาร่า อยากรู้แนวทางในการทำกำไรที่ดีกว่าเดิม หากเป็นสมาชิกของเรา สามารถเข้าร่วมกลุ่มการดูเค้าไพ่ วิธีการทำกำไร สอนการดูเค้าไพ่อีกด้วย นําเล่นบาคาร่า สด ซึ่งท่านสามารถทำตามได้เลย ไม่ว่าจะวิธีการเล่นแบบไหน ไลฟ์สดบอกทุกอย่าง เมื่อถึงตาที่ท่านจะลงเดิมพัน จะบอกถึงความเป็นไปได้ ไม่ว่าจะลงเดิมพันฝั่งเจ้ามือ หรือฝั่งผู้เล่น ความน่าจะเป็นที่ท่านจะชนะการเดิม พันรวมถึงบอกวิธีการลงทุนด้วย หากอยากจะทำกำไรกลับมาได้ หากอยากเล่นบาคาร่าแล้วบวกกำไรกลับมา ต้องเข้ากลุ่มเล่นบาคาร่าที่ดีที่สุด มีเพื่อนหลายคนเล่นบาคาร่า เล่นบาคาร่าออนไลน์ ไม่เหงาแน่นอน จะช่วยให้ท่านวิเคราะห์การเล่นได้ดีขึ้น รับรองได้เลยจากประสบการณ์ที่มีมามากกว่าหลายปี ทำให้ผู้เล่นได้รับคำแนะนำจากการเล่นบาคาร่าที่ดีจริง ทำให้กอบโกยกำไรจากการเล่นบาคาร่ากลับมาได้มากกว่าปกติ ไม่ว่าจะเป็นวิธีการสร้างเงิน หรือข้อแนะนำ การดูสูตรดูเค้าไพ่ รวมถึงวิธีการดูเงินทุนต่าง ๆ ไม่ต้องวิเคราะห์เองก็ทำกำไรกลับมาได้