CPALL เคาะจ่ายปันผลผู้ถือหุ้น 0.75 บาทต่อหุ้น เป็นเงินกว่า 6,700 ล้าน

CPALL เคาะจ่ายปันผลผู้ถือหุ้น 0.75 บาทต่อหุ้น เป็นเงินกว่า 6,700 ล้าน

บอร์ด CPALL อนุมัติจ่ายเงินปันผลปี 2565 แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นกว่า 6,700 ล้านบาท กำหนดจ่าย 19 พ.ค.นี้

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ CPALL แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 23 ก.พ.2566 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท สำหรับผู้ถือหุ้นจำนวน 8,983,101,348 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 6,737,326,011 บาท คิดเป็น 59% ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังหักภาษีเงินได้

CPALL เคาะ

ทั้งนี้ การจ่ายปันผลจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 3 พ.ค. 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พ.ค. 2566 และ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

อ่านข่าวการเงินที่น่าสนใจเพิ่มเติมได้ที่นี่ : DTAC ควักอีก 2,888 ล้านบาท จ่ายปันผลระหว่างกาลอีก 1.22 บาทต่อหุ้น