DTAC ควักอีก 2,888 ล้านบาท จ่ายปันผลระหว่างกาลอีก 1.22 บาทต่อหุ้น

ข่าวการเงินใหม่

DTAC เคาะจ่ายปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสม 1.22 บาทต่อหุ้น เป็นเงินกว่า 2,888 ล้านบาท

กำหนดจ่าย 22 ก.พ.2566 ชี้รวมจ่ายปันผลระหว่างกาลทั้งสิ้น 2.07 บาทต่อหุ้น หลังก่อนนี้จ่ายจากผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนไปแล้ว

ข่าวการเงินใหม่

วันที่ 26 มกราคม 2566 บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ DTAC แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในอัตราหุ้นละ 1.22 บาท (ก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,888,729,420 บาท

โดยจะจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัทส่วนที่ได้หักผลขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 ปีก่อนรอบระยะเวลาบัญชีปีปัจจุบัน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ได้รับเงินปันผลไม่สามารถขอเครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวได้ตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลระหว่างกาล (Record Date) ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566

อนึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/256 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติการายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานของบริษัท งวด 6 เดือนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 อัตราหุ้นละ 0.85 บาท (ก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,012,639,350 บาท และได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565

โดยสรุป จำนวนเงินปันผลระหว่างกาลรวมของบริษัทซึ่งจ่ายจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ งวด 6 เดือนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 และเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ที่จะจ่าย รวมคิดเป็นอัตราหุ้นละ 2.07 บาท (ก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,901,368,770 บาท ข่าวการเงินแนะนำ>>> เติมด่วน! ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ เบนซิน-แก๊สโซฮอล์ ขึ้น 50 สตางค์ต่อลิตร